3000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA

Gizlilik ve Kişisel Bilgilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Biz, Baytekin Teknik Cihazlar Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, Veri
Sorumlusu sıfatıyla www.garmin.com.tr alan adlı web sitesi (“Site”)
aracılığıyla verilen hizmetlerden yararlanmak istediğiniz takdirde hangi kişisel
verilerinizi hangi kapsam ve koşullarda işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu
Aydınlatma Metnini hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre

kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.
Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
Aşağıda kategoriler halinde yer alan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun belirlemiş olduğu koşullar
çerçevesinde işlenmektedir.
Kimlik ve İletişim Bilgileri: Ad ve soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası,
e-posta adresi;
Demografik Veriler: Doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu,
meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri;
İşlem Güvenliği Bilgisi: Kullanıcı adı, şifre bilgisi, Siteye son giriş tarihi,
görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi;
İşlem Bilgisi: IP adresi, İnternet tarayıcı tipi, işletim sistemi, cihaz marka ve
modeli, Site üzerinde gerçekleştirilen hareketler;
Trafik Verileri: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
uyarınca taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı,
yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa üye kimlik bilgileri.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Nedir?
Kişisel Verileriniz aşağıda yazılı koşullarda belirtilen amaçlar dahilinde Şirketimiz
ya da Şirketimizin atayacağı gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından
işlenebilmektedir.
Kimlik ve İletişim Bilgileri: Siteye üyelik kaydınızın yapılması, Site alt yapı
hizmetinin sağlanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile kullanıcı kimliklerini
doğrulamak ve dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek amaçlarıyla,
Demografik Veriler: Siteye üyelik kaydının yapılması ile Site alt yapı hizmetinin
sağlanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlarıyla,
İşlem Güvenliği Bilgisi: Kullanıcı sorun/hataların bildirimi ve giderilmesi,
kullanıcıların güvenliğinin sağlanması, Sitedeki faaliyetlerin denetimi ve kontrolü,
Sitede oluşabilecek hataların giderilmesi, kullanıcı kimliklerini doğrulamak ve
dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, Site alt yapı hizmetinin sağlanması,
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlarıyla,
İşlem Bilgisi: Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme
dahil), Site içerisinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve
çeşitlendirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi
amaçlarıyla,
Trafik Verileri: Mevzuattan kaynaklanan kanuni zorunluluğumuzu yerine
getirmek amacıyla, ve
Kişisel verileriniz ayrıca üyelik sözleşmesi ve hizmetin ifası nedeniyle çıkabilecek
ihtilaflarda haklarımızın korunması ve kullanılması amacıyla ve yasal
düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı yükümlülüklerin veya düzenleyici
kurumların aldığı kararların yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş
gereklilikler kapsamında işlenebilmektedir.
Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?
İşlenen Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun belirlemiş olduğu koşullar
çerçevesinde,
*Kimlik ve İletişim Bilgisi, Demografik Veriler, İşlem Güvenliği, ve İşlem Bilgisi web
sitesi alt yapı hizmetinin sağlanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla web
sitemizin altyapı hizmetini aldığımız firmaya,
*Kimlik ve İletişim Bilgisi, Demografik Veriler, İşlem Güvenliği, İşlem Bilgisi ve
Trafik Verileri, web sitesi alt yapı hizmetinin sağlanması, iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi ile verilerin depolanması amaçlarıyla yurtdışında bulunan sunucu
hizmeti aldığımız firmaya,
*Savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla avukatlarımıza veya hukuki
danışmanlarımıza,
*Bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği
takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
Şirketimiz, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile
ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını
yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ve/veya
tüzel kişiler tarafından Sitede yer alan iletişim formunu doldurmanız vasıtasıyla
toplanmaktadır. Ayrıca Sitemizi ziyaret etmeniz halinde, kişisel verileriniz çerezler
vasıtasıyla toplanmakta olup buna ilişkin ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamızdan
ulaşabilirsiniz.
Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde
belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması (Trafik verilerinin saklanması),
 • Hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması (Veri
 • güvenliğinin sağlanması),
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin
 • gerekli olması (Üyelik sözleşmesinin yürütülmesi),
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması
 • (Üyelik sözleşmesinin yürütülmesi),
 • Açık rızanızın bulunması (Verileriniz Sitemizin alt yapı hizmetini aldığımız
 • yurtdışında bulunan sunucuya aktarılabilmesi ancak açık rızanızın
 • bulunmasına bağlıdır.)

şeklindeki hukuki sebeplere dayanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?
KVKK’nın 11. madde hükmü uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın
uygulanması ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi,
www.garmin.com.tr adresinde bulunan form ile; size ait güvenli elektronik
veya mobil imzanız ile Şirketimizin [email protected] adlı KEP adresine
veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Necatibey Cad. No:70/B Karaköy
Beyoğlu/İstanbul adresine yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.
Ayrıca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan
elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de
taleplerinizi [email protected] adresine bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. madde hükmü uyarınca,
başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport
numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş
yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks
numaranızın ve talep konunuzun yer alması zorunludur.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30
gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet
gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret
alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip
olduğunuzu belirtmek isteriz.
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ve
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya
anonim hâle getirilir.
Veri Sorumlusu : Baytekin Teknik Cihazlar Ticaret Limited Şirketi
Adres : Necatibey Cad. No:70/B Karaköy Beyoğlu/İstanbul
Mersis No : 0159006535500010